За Лагуната

Защитена зона Атанасовско езеро

Защитена зона “Атанасовско езеро” BG0000270 е обявена и по двете Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000270&siteType=HabitatDirective

Цели на опазване
  • Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
  • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на ЗЗ, включително и на естесвения за тези и местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
  • Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и и местообитанията на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
площ 7210.02 хектара

Местоположение Област Бургас, Община Бургас, Населено място: гр. Бургас, с. Банево, кв. Ветрен, с. Изворище, с. Рудник
Натура 2000 стандартен формуляр 406 Kb (pdf) свали