Новини

Възстановяване на влажните зони обсъждаха на обществения съвет за Атанасовско езеро

20.07.2017 г.

Деветата среща на Обществения съвет събра в залата на галерия „Георги Баев“ представители на Областна управа, Община Бургас, РИОСВ Бургас, Летище Бургас, БФБ, ОИЦ и др. които обсъждаха теми, свързани с възстановяването на влажни зони.

Съветът започна с интересната презентация на Стоян Михов, ръководител природозащитни дейности WWF (започнал своя професионален път с изследвания на Бургаските влажни зони), който представи опита по Дунав за възстановяването на влажните зони. През 30-те години на миналия век те са били пресушени, чрез изграждане на диги, за да се осигури обработваема земя на бедното крайдунавско население, за борба с маларията и предпазване от наводнения. До 80-те години по този начин се унищожават над 95% от влажните зони по Дунава. След 2000 г. започва работата по възстановяването им за връзка с реката и периодичното им заливане. Експертът представи добрия опит от възстановяването и поддържане от блатата на остров Персин, които са подобрили състоянието и увеличили обитателите си.

Каква е ситуацията с Атанасовско езеро? – днес езерото е това, което познаваме, единствено благодарение на човека. То е силно променено за нуждите на солодобива и именно това го прави толкова богато и значимо за българската природа. Състои се от две отделни водни тела без хидравлична връзка помежду им и представлява сложна и динамична система, променяща се постоянно във времето и пространството. Качеството на водите зависи от качеството на повърхностните, морските и подземните води и се влияе от циркулацията на водите в езерото.

Поддържането на Атанасовско езеро се осъществява чрез възстановяване и изграждане на система от диги и валове и осигуряване на връзка между отделните басейни и заливане на местообитанията. Така се осигурява циркулацията на водите, която е ключова за състоянието на Лагуната.

Дейностите по проект „Солта на живота“, LIFE+ целят да се осигурят условия за подобряване на тази циркулация. Почистени са 17 от 23 км канал, който обгражда езерото и го предпазва от навлизане на нежеланите сладки води, които променят екосистемата. В канала се събират водите от водосбора на всички реки, които се вливат в Атанасовско езеро и чрез него се отвеждат към морето. Ремонтирани са 15 км диги и валове, разрушени след наводненията през последните години, които са от голямо значение за нормалното движение на водите през отделните 170 басейна на езерото. Всеки басейн представлява уникален воден свят, който се „рестартира“ няколко пъти през сезона.

Елементите на солодобивната инфраструктура помагат ефективно да се управлява водния режим в Атанасовско езеро. В противен случай затруднената циркулация води до засилена седиментация и постепенна загуба на екологичните и технологичните функции на басейните, които не се поддържат. И тъй като екипът на БФБ вече мисли за бъдещето след настоящия LIFE проект, ще се търси финансиране за подобряване на състоянието на най-големия воден басейн в северен солник и разделянето му на по-малки части чрез изграждане на 3 диги.

Дияна Костовска, ръководител на „Солта на живота“ представи моментното състояние на езерото и извършеното от екипа през последните 6 месеца. Всички членове бяха поканени на предстоящия Фестивал на солта, който тази година ще бъде на 12 август 2017 г. – вече цял ден, но в събота. Фестивалът ще съвпадне с рождения ден на резервата и ще бъде на тема „Вдъхновени от езерото“. Тогава ще се открие официално новото пространство на Атанасовско езеро – „симБиотично“.
Галина Байчева, началник отдел “Управление при кризи, ОМП“ в Община Бургас демонстрира новата електронна система за управление на риска от наводнения, която ефективно действа от началото на годината.

Общественият съвет за Атанасовско езеро е успешен инструмент за споделяне на опит и за намиране на добри решения за управлението на езерото и района на Натура 2000 зоната Атанасовско езеро. Създаден е през март 2013 г. в рамките на проект “Солта на живота”, LIFE+.