Обществен съвет за Атанасовско езеро

Трета среща на Съвета

Третата среща на Обществения съвет бе посветена на солодобива в Атанасовско езеро. Дияна Костовска от проект „Солта на живота“ представи кратка информация за солниците и за морския солодобив в Европа, а Деян Томов, главен технолог в „Черноморски солници“ АД представи технологията на традиционния солодобив, както и нуждата от компенсаторни механизми за пропуснати ползи от ограниченията за работа, поради статута на поддържания резерват. Особен интерес предизвика представянето на новия продукт т.нар. Фльор де сел („Цвете на солта“), която миналото лято за пръв път бе произведена от Солниците.

Експертът на БДЗП по Агроекологични мерки - Едита Дифова представи проучването на възможностите за подкрепа на традиционно производство на морска сол в средиземноморските страни и в България. От една страна морският солодобив се води минна дейност, а от друга - солта не е селскостопански продукт, и не се добива в „селски район“, което значително стеснява възможностите за компенсации, предвидени от Програмата за развитие на селските райони.

Представяне на моментното състояние на Атанасовско езеро направи Дияна Костовска от БФБ. Последвалата дискусия между участниците беше особено интересна. Невен Каравасилев от ЛРД „Лебед“ – Бургас постави въпроса за струпването на земна маса до Конната база и опасността от затлачване на канала. Обсъдено бе замърсяването на канала с битово-фекални води и трудностите за решаването на този въпрос от много години, и особено в последната въпреки подадените сигнали и предизвиканите проверки.

Дискутиран бе проблемът с хищниците в резервата. Сигнализирано бе и за нова заплаха за гнездовия успех на птиците в езерото – наличието на бездомни котки, които също създават сериозен проблем, наравно с кучета, чакали, лисици и дори диви свине (които вече се размножават даже в гробищния парк на Бургас).


Втора среща на Обществения съвет

На 26 ноември се проведе втората среща на Обществения съвет за Атанасовско езеро на тема: „Основни постижения на първия LIFE+ проект за района на Бургас - „Живот за Бургаските езера“.

Лекторите Константин Господинов - ръководител на проекта и Юрий Корнилев - отговорник Природозащитни дейности от БДЗП представиха работата по опазване и възстановяване на ценни местообитания и особено успехите и научените уроци от две нови и много важни дейности – тази за удълбаването на влажните зони и за премахването на тръстиката в Пода и в Атанасовско езеро.

Дияна Костовска (ръководител на проект „Солта на живота“, БФБ) представи моментното състояние на Атанасовско езеро като обърна специално внимание на почистването на обходния канал и изпускането на води от близките язовири, и сподели добри практики от съвместната работа с различните заинтересовани страни (Фестивал на солта с „Черноморски солници“, Рожден ден на резервата, съвместно с РИОСВ Бургас, „оживяването“ на автобусните спирки с постери за езерата и птиците, благодарение на „Пиеро 97“). Особен интерес предизвика темата за океанариума, който ще бъде изграден на границата на езерото без ОВОС.


Обществен съвет за Атанасовско езеро

Атанасовското езеро е ценна природна територия – части от него са обявени за поддържан резерват, защитена местност, зона от Мрежата Натура 2000. То е разположено в непосредствена близост до няколко населени места и квартали на град Бургас, до Летище Бургас и до земеделските земи на много стопани. Има огромна научна, консервационна, туристическа и дори културна стойност.

Ние партньорите по проекта смятаме, че е важно всички заинтересовани страни да бъдат въвлечени в дейностите, които ще се осъществят през шестте години на неговото изпълнение, и да могат да дават своето мнение и препоръки така, че езерото и неговото биоразнообразие да бъдат опазени дългосрочно и да се възстановят тази негови участъци, които са увредени вследствие на климатичните промени или човешката дейност.

В тази връзка на 13 март 2013 г. беше създаден Обществения съвет за Атанасовско езеро, който ще се събира два пъти годишно, за да разисква важни за езерото теми. Първата среща бе на тема: Възстановяване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро.

• За работата със заинтересованите страни, взимащи решения за опазването на Атанасовско езеро ще бъде създаден Обществен съвет, който ще заседава два пъти годишно.

• Съветът ще има консултативна и съвещателна роля.

• Участниците ще обменят информация за своите дейности или проекти, свързани с територията, ще се обменят мнения между учени и специалисти по въпросите, свързани с устойчивото управление на лагуната.

• Общественият съвет ще подобри комуникацията с гражданите на Бургас.

• Председателят на Обществения съвет ще се сменя на ротационен принцип всяка година. 
 

Първата среща се състоя в залата на Областния информацияонен ценър в Бургас. Обсъден бе състава на съвета и бяха внесени нови предложения за членове. За председател на съвета бе избран Константин Господинов, ръководител на другия LIFE+ проект Живот за Бургаските езера.