Лагуната Атанасовско езеро

Ноември – Диагонали в лугата

06.01.2016 г.

По проект „Солта на живота“, LIFE+ се изпълняват различни природозащитни дейности като почистване на 23-километровия канал, който обгражда езерото и го защитава от навлизане на сладки води; ремонтиране на дигите и валовете, които разделят басейните с различна соленост и осигуряват места за гнездене и почивка на редките видове птици, обитаващи лагуната; изграждане на нови острови за гнездене на саблеклюни, чайки и рибарки. Дейностите за подкрепа на традиционните форми на солодобив, мониторингът,елиминирането на заплахите върху биоразнообразието и др. се осъществяват с цел дългосрочното опазване на Атанасовско езеро като една от най-важните природни територии в Европа.