Новини

Адаптация към изменението на климата – стратегия и план за действие

26.10.2018 г.

На 25 октомври 2018 в Експо център Флора се проведе специален форум за представяне на проекта на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие. Участваха зам.министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, Робърт Бакс - координатор на проекта към Световната банка и зам.кметът на Бургас Руска Бояджиева и наш представител.

На разположение бяха и част от експертите участвали в разработването на секторните доклади, които са послужили за гръбнак на стратегията и Плана - селско стопанство, биоразнообразие и екосистеми, енергетика, горско стопанство, човешко здраве, туризъм, транспорт, градска среда, води и др.
Ръководителят на проекта г-н Бакс направи две презентации за стратегията и за плана, след което арх. Веселина Троева от Национален център за териториално устройство представи действията за адаптация за сектор Градска среда. Секторният доклад за Биологичното разнообразие и екосистемите е разработен от Светла Братанова и Кремена Гочева.

Експертите споделиха, че документите дефинират мерките за намаляване уязвимостта на страната по отношение на климатичните промени, а в плана се предвиждат действия за подобряване способността на природните, социалните и икономическите системи за адаптиране към неизбежните и все по-интензивни въздействия от изменението на климата.

Министерство на околната среда и водите е в процес на изпълнение на проект „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“.
 
Екип на Световната банка предоставя консултантска подкрепа на МОСВ. Все още текат информационни срещи на различни места в страната, след което двата документа ще бъдат качени на страницата Стратегически документи и предстои общественото им обсъждане.
 
На този етап всички документи, които са изготвили експертите могат да бъдат разгледани на сайта на МОСВ:  https://www.moew.government.bg/bg/klimat/mejdunarodni-pregovori-i-adaptaciya/adaptaciya/