Новини

Синьо-зелената артерия на Атанасовско езеро скоро ще бъде окончателно почистена

19.10.2017 г.

Каналът, който обгражда Атанасовско езеро е важен елемент, от който зависи състоянието на крайбрежната лагуна, то е нейната главна „артерия“, осигуряваща връзката с морето и навлизането на пресни морски води в езерото, необходими за правилното функциониране на екосистемата. От друга страна важна негова задача е да отведе сладките води от реките и дъждовете към морето и да предотврати навлизането им в лагуната.
Изграден през 60-те години на ХХ век този канал не бе почистван изцяло никога досега. В резултат в него бяха натрупани големи количества наноси и утайки, обраснал бе с тръстика, папур и други водни растения и движението на водата бе силно затруднено. Затова вече пет години със специално закупеният по проект „Солта на живота“ багер тип „Драглайн“ натрупаните утайки се изгребват, като се депонират върху защитната дига на канала. Така се увеличава нейната височина и здравина и се намалява риска от наводнения на езерото при прииждане на екстремни количества вода при интензивни дъждове. Резултатите са забележителни – от почистените до момента около 20 км от канала са изгребани повече от 150 000 м3 наноси и утайки, почистена е и е осигурена отворена водна площ от повече от 240 дка и повишена провеждащата способност за преминаване на по-големи обеми води, подобрено е и качеството на водите в канала.
Почистването на канала осигурява защитата на повече от 700 ха от рядкото местообитание крайбрежна лагуна в Атанасовско езеро и всички свързани с него организми от пагубното влияние на сладките води. В резултат големите наводнения в последните години оказват по-малко въздействие върху биоразнообразието в езерото и пораженията върху солодобивната инфраструктура са все по-малки.
Но това не е единствената полза от почистването на канала. Атанасовско езеро е най-ниската точка в България, намира се на 1 метър под морското ниво и събира водите от една много обширна площ, което може да предизвика наводнения в околните територии, вкл. част от ниските квартали на Бургас. Това представлява заплаха, както за здравето и живота на хората, така и за тяхната собственост, за техния поминък и традиционни дейности. С почистването на канала се осигурява бързо и безопасно отвеждане към морето на големите водни количества при екстремни валежи. Те са с особена сила и честота в последните години, заради все по-видимите климатични промени, а и поради човешката дейност – най-вече строителство и промяна във водосборните площи.
Така не само се ограничава възможността за икономически и финансови загуби от директни разрушения и щети върху хората, но и се гарантира запазване на природните, културни и социални ползи, които осигурява екосистемата на Атанасовско езеро. Почистването на канала ще приключи през този работен сезон и това е добър пример за естествени мерки за задържане на водите.
 
Допълнителна информация:
Естествените мерки за задържане на водите (ЕМЗВ) са устойчиво решение за управление на водите, което е ефективен начин за постигане на целите и е изключително благоприятен за здравето и благоденствието на обществото. Те трябва да бъдат широко използвани както в Плановете за управление на риска от наводнения, така и в Плановете за управление на речните басейни. Съществуват множество варианти за финансиране на подобни мерки не само от Европейския съюз, но и от частни източници. Решения, свързани с прилагането на зелената и синята инфраструктура са подкрепени от съществуващите политики на ЕС, тъй като те са по-устойчиви и по-ефективни от сивата инфраструктура.
За да подобри усвояването на финансирането за естествените мерки за задържане на водите, акцент в следващата многогодишна финансова рамка (МФР) ще бъдат адаптирането към климатичните промени и опазването на природата. Поетото задължение за 20 % от бюджета на ЕС да бъде ориентиран към хоризонталните политики за изменение на климата и опазване на природата ще увеличи още повече подкрепата за водните мерки, свързани с адаптацията към климатичните промени.

Таблицата е адаптирана от http://nwrm.eu/sites/default/files/sd11_final_version.pdf
 

ЕМЗВ
 
Фонд Пример / казус
Мерки за стопанството 
Блокиране на канализации или канавки за повишаване на водните нива;
Пресаждане на растителност като дървета и храсти/ залесяване
Възстановяване на влажните зони / Изграждане на влажни зони
Буферни зони
Повторно свързване на меандри на реките
Възстановяване на езера и изграждането на изкуствени езера
Възстановяване/ Управление/ Опазване на заливните равнини
Поддържане на постоянно горско покритие 
Изграждане на живи плетове
Стълб 2 на ОСП  
(Програма за развитие на селските райони)
 
Агро-екологични мерки
 
Мерки за непродуктивни инвестиции
 
 
Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Рамковата директива за водите
 
Мерки за горите 
Първо залесяване на земеделска земя
Мерки за „позеленяване“ на директни плащания като: възстановяване на природа като пример за управление на ландшафта (дървета, живи плетове, крайречна дървесна растителност, каменни стени (тераси), ровове, езера)
Възстановяване на реките
Възстановяване на влажните зони
Залесяване
Програма LIFE + LIFE Проект за крайречните гори възстанови 11 крайречни и влажни хабитати. Сред тях са 5 горски хабитати. Мерките включват премахване на отпадъци, култивация на младите гори и премахване на инвазивни видове.
Възстановяване на екосистемите; 
Каптаж, ландшафтно и градско планиране
Адаптация към климатичните промени
(Няколко ЕМЗВ-и могат да бъдат включени)
Кохезионен фонд Проектът „Повишаване на задържането на водите и предотвратяване на наводнения и суши в горските екосистеми в  низините“ беше осъществен по Оперативна програма „Приоритети на околната среда“, Полша. Той е фокусиран върху въвеждането на екологични методи за задържане на водата чрез конструиране и реновиране на няколко хиляди системи за съхранение на водите в горите в низините из цялата страна.
Възстановяване
Мерки за задържане на водите
Зелена инфраструктура в градовете
Национални фондове Агенцията Сена-Нормандия във Франция финансово подпомага прилагането на мерки по Рамковата Директива за водите като задържане на езерата и вегетативни структури (н.п. пасища, пропускливи настилки  и др.). Агенцията предлага на частните инвеститори по-високи субсидии, ако те изпълняват естествени мерки за задържане на водата. 60-70% в сравнение с 20-40% за тези, които инвестират в сива инфраструктура. Както и субсидии от 60% за придобиване на земя.
Възстановяване
Устойчиви градски дренажни системи
Зелена инфраструктура в градовете
Инструмента за финансиране на природен капитал (NCFF) от ЕИБ Инструментът за финансиране на природен капитал (NCFF) се финансира от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и програма Life+. Те финансират проекти, които популяризират запазването на природния капитал, за да се генерират приходи или спестяват средства. Те имат потенциал да финансират естествените мерки за задържане на водите.
Залесяване
Възстановяване
Целево озеленяване за задържане на дъждовната вода
Плащания за екосистемни услуги (PES) Боско Лимит приложи мерки за залесяване в област на интензивно земеделие, за да „хване“ валежите и увеличеното количество подпочвени води, които са били използвани от Венеция и Виченца в провинцията Падуа в Италия. Това беше алтернативен конкурентен източник на приходи за собствениците на земя, които позволиха те да бъдат залесени, тъй като те получиха 10 годишни договори за осигуряване на вода, отопление с дърва и др.
Целево озеленяване за „задържане“ на водите от валежите
 
Водни фондове (капиталови плащания от различни заинтересовани страни, участващи в управлението на речните басейни) FONAG (Фонд за защита на водните ресурси в гр. Кито) беше създаден в Еквадор, за да запази водното снабдяване на Кито и няколкото съседни кантона по река Гуалабамба. Фондът получава финансови плащания от основните ползватели на вода в региона – общински води и канализации, електрически компании, частни пивоварни и бутилиращи компании и НПО. Дейностите, които се финансират по схемата включват естествени мерки за задържане на водите като: залесяване на гори и озеленяване на други растителни покрития, мониторинг, изграждане на капацитет и комуникация.
Заливни тераси около реките,  Предотвратяване на почвена ерозия, изборни практики  за обработка или оран на почвата и предотвратяване на уплътняването на почвата, Опазване на водата за напояване и др.  Етикетиране на продукта Food Alliance е американско НПО, което сертифицира фермери, преработватели на храни и дистрибутори на практики за устойчиво земеделие. За да получат подобен сертификат, фирмите трябва да покрият следните критерии: добри условия за отглеждане на животни, добри условия за работниците, критерии при използването на торове и за опазване на водата. За целта НПО-то е подготвило наръчници за добри практики за фермерство, включително и мерки за естествените мерки за задържане на водите.
Възстановяване Био-пазари на въглеродни емисии MoorFuture съществува като пазар на въглеродни емисии, създаден от правителствата на две федерални провинции във Федерална Република Германия – Бранденбург и Мекленбург-Предна Померания. До момента са продадени около 10 000 сертификата на частни институции или лица. Цената на един тон въглеродни емисии е около 50-70 евро, които се инвестират в торфища и възстановяване или защита на мочурища. По този начин MoorFutures допринасят за устойчивото поглъщане на въглеродните емисии, както и за задържане на водата и на хранителните вещества в почвата.
 
Проект „Солта на живота”, финансиран от програма LIFE+ на ЕК и изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие, БДЗП и Черноморски солници АД е насочен освен към опазването на рядкото местообитание крайбрежна лагуна и характерните видове птици, и към адаптация към климатичните промени, особено след последните наводнения през 2010 и по-късно през 2015 г.