Обществен съвет за Атанасовско езеро

Четвърта среща на Обществения съвет за Атанасовско езеро

На 17 декември 2014 г. от 15.00 часа в „Чайната“ на пл.Тройката 4 се проведе четвъртата среща на Обществения съвет за Атанасовско езеро. Темата този път е: „2015 – Година на лагуната Атанасовско езеро“. Екипът на проект „Солта на живота“ предвижда различни прояви, свързани с лагуната и нейното биоразнообразие през 2015 г. и има желание да популяризира езерото не само на местно, но и на национално ниво.

Започнахме с представянето на традиционния календар на БФБ, който тази година за пръв път е посветен не на вид растение или животно, а на място и то какво – Атанасовско езеро. Какво може да очаквате накратко през цялата година, посветена на соленото езеро – Атанасовден на 18 януари, Световен ден на влажните зони на 2 февруари, атрактивна пътуваща изложба за Атанасовско езеро, която ще обикаля страната, Пътека на саблеклюна и Пътека на солта ще бъдат изградени в южната част на езерото, рожден ден на резервата на 12 август, дрон ще лети над лагуната и ще следи заплахите за нея, Фестивалът на солта в края на август, бригадата „Атанасовско езеро‘2015“, Карнавал на биоразнообразието през май и др. Специално внимание ще бъде отделено на лагуната като обект за фотозаснемане и за целта ще бъде изградено фотоукритие в южната част, което ще може да се ползва от професионалисти и любители, а през есента тук ще се проведе национален фотопленер, както и различни изложби, свързани с цветовете и обитателите на езерото.

2015 е много важна, защото това е годината, в която поддържаният резерват ще се сдобие със своя актуализиран План за управление. След като преди повече от 10 години екип на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (чийто приемник днес е Българска фондация Биоразнообразие) изготви настоящият план на резервата, сега РИОСВ Бургас възложи неговата актуализация в рамките на проект, финансиран от ОПОС 2007 – 2013 г. В тази връзка бяхме поканили и част от екипа, който го разработва, за да обсъдим заедно някои от най-дискусионните въпроси в него.

Надяваме се и останалите членове на Обществения съвет да се присъединят към инициативата на БФБ и да предложат събития или прояви, които да се включат в общия ни календар за 2015. В Четвъртата среща на съвета участвахат представители на РИОСВ, Община Бургас, БАН, Летище Бургас, ЛРД Лебед, БДЗП, Зелени Балкани, Черноморски солници АД, Университет "проф.д-р Асен Златаров", РИО на МОН и др.

Дияна Костовска представи моментното състояние на езерото и някой от проблемите му в момента. Подробности може да научите в презентацията, която е публикувана по-долу.
 
презентация за моментното състояние на Атанасовско езеро 7 Mb (pdf) свали


Втора среща на Обществения съвет

На 26 ноември се проведе втората среща на Обществения съвет за Атанасовско езеро на тема: „Основни постижения на първия LIFE+ проект за района на Бургас - „Живот за Бургаските езера“.

Лекторите Константин Господинов - ръководител на проекта и Юрий Корнилев - отговорник Природозащитни дейности от БДЗП представиха работата по опазване и възстановяване на ценни местообитания и особено успехите и научените уроци от две нови и много важни дейности – тази за удълбаването на влажните зони и за премахването на тръстиката в Пода и в Атанасовско езеро.

Дияна Костовска (ръководител на проект „Солта на живота“, БФБ) представи моментното състояние на Атанасовско езеро като обърна специално внимание на почистването на обходния канал и изпускането на води от близките язовири, и сподели добри практики от съвместната работа с различните заинтересовани страни (Фестивал на солта с „Черноморски солници“, Рожден ден на резервата, съвместно с РИОСВ Бургас, „оживяването“ на автобусните спирки с постери за езерата и птиците, благодарение на „Пиеро 97“). Особен интерес предизвика темата за океанариума, който ще бъде изграден на границата на езерото без ОВОС.


Атанасовското езеро е ценна природна територия – части от него са обявени за поддържан резерват, защитена местност, зона от Мрежата Натура 2000. То е разположено в непосредствена близост до няколко населени места и квартали на град Бургас, до Летище Бургас и до земеделските земи на много стопани. Има огромна научна, консервационна, туристическа и дори културна стойност.

 

Ние партньорите по проекта смятаме, че е важно всички заинтересовани страни да бъдат въвлечени в дейностите, които ще се осъществят през шестте години на неговото изпълнение, и да могат да дават своето мнение и препоръки така, че езерото и неговото биоразнообразие да бъдат опазени дългосрочно и да се възстановят тази негови участъци, които са увредени вследствие на климатичните промени или човешката дейност.

 

В тази връзка на 13 март 2013 г. беше създаден Обществения съвет за Атанасовско езеро, който ще се събира два пъти годишно, за да разисква важни за езерото теми. Първата среща бе на тема: Възстановяване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро.

 

• За работата със заинтересованите страни, взимащи решения за опазването на Атанасовско езеро ще бъде създаден Обществен съвет, който ще заседава два пъти годишно.

• Съветът ще има консултативна и съвещателна роля.

• Участниците ще обменят информация за своите дейности или проекти, свързани с територията, ще се обменят мнения между учени и специалисти по въпросите, свързани с устойчивото управление на лагуната.

• Общественият съвет ще подобри комуникацията с гражданите на Бургас.

• Председателят на Обществения съвет ще се сменя на ротационен принцип всяка година. 
 

Първата среща се състоя в залата на Областния информацияонен ценър в Бургас. Обсъден бе състава на съвета и бяха внесени нови предложения за членове. За председател на съвета бе избран Константин Господинов, ръководител на другия LIFE+ проект Живот за Бургаските езера.