Новини

LIFE и крайбрежните местообитания

25.06.2017 г.

Специална публикация на Европейската комисия и програма LIFE (Финансовият инструмент за околната среда и действията по климата) посветена на крайбрежните хабитати (LIFE and Coastal habitats) излезе наскоро. Крайбрежните лагуни на Черно море са специален обект в публикацията, като се разглеждат LIFE проектите, изпълнявани в района на Бургас (Живот за Бургаските езера и Солта на живота), които са възстановили и продължават да работят за опазването на лагуните в България, за да защитят местообитанията от наводнения и замърсяване, и са ремонтирали солодобивната инфраструктура, за да опазят местата за размножаване на птиците с европейско значение.

Крайбрежните езера около град Бургас обхващат няколко приоритетни типа местообитания. "Основният натиск за езерата са промените в хидрологичния режим, замърсяването, еутрофикацията, фрагментацията, пожарите и урбанизацията", казва в публикацията Дияна Костовска от Българската фондация за биоразнообразие. Бургас е голямо пристанище на Черно море, а близките крайбрежни райони са силно развити туристически дестинации. Но именно човешките дейности са променили характеристиките на Бургаските езера.

Около 40% от населението на ЕС живее на 50 км от морето и икономическото значение на крайбрежните региони е ясно - те генерират 40% от нашия Брутен вътрешен продукт, а ¾ от външната търговия на Съюза по обем се извършва по море.

Дейности като корабоплаването, добива на ресурси, възобновяемата енергия и риболова са жизненоважни, но те също така оказват натиск върху природата и околната среда. Това доведе до загуба на местообитания, замърсяване и ускорена ерозия на крайбрежието в цяла Европа.
Качеството на крайбрежните води все още е лошо в много райони, особено в Балтийско, Черно  и Северно море. Държавите - членки на ЕС съобщават, че само 13% от крайбрежните видове са в "благоприятно" природозащитно състояние, докато 73% от крайбрежните местообитания се оценяват в "лошо" или "неадекватно". Изменението на климата вероятно ще увеличи натиска върху крайбрежните екосистеми и общности.

Опазването на състоянието на такива екосистеми има както екологични, така и икономически ползи. То увеличава биоразнообразието, увеличава устойчивостта спрямо изменението на климата и осигурява поддържането на екосистемните  услуги, които са от решаващо значение за нашия просперитет и благоденствие.

Подходите, базирани на екосистемите, са важна част от цялостния политически отговор на ЕС към предизвикателствата пред крайбрежните зони. Този отговор обхваща водите, опазването на природата, замърсяването, рибарството, изменението на климата и териториалното планиране и е съсредоточен върху няколко политически инструмента, включително Рамковата директива за морска стратегия, Рамковата директива за водите, Директивата за птиците, Директивата за местообитанията и Стратегията на ЕС за биоразнообразие до 2020 г.

Политиката на ЕС спомага за преодоляване на заплахите за крайбрежните местообитания на Европа и за защита на предоставяните от тях екосистемни услуги. Иновативните подходи за финансиране на опазването на природата трябва да подобрят въздействието на управлението на крайбрежието и възстановяването му.

Като основен източник на финансиране на европейско равнище за опазване на природата, програмата LIFE играе ключова роля за гарантиране на ефективното управление и възстановяване на мрежата Натура 2000 в крайбрежните райони и за постигане на целите за опазване на крайбрежните местообитания и видове. LIFE е катализатор за действия за подобряване на природозащитния статус и устойчивостта на крайбрежните местообитания в ЕС. Те варират от крайбрежни лагуни, естуари и солени блата, до дюни, крайбрежни тревни съобщества и ливади и крайбрежни морски местообитания като рифове и ливади от морска трева.

Програмата LIFE спомага и за решаването на редица въпроси, свързани със заплахите, породени от инвазивните видове и изменението на климата, както и с предизвикателството да се съчетаят бизнесът с биологичното разнообразие. Проектите, включени в тази публикация, показват дейностите за запазването на природния ни капитал, но също така и за подобряване предлагането и качеството на екосистемните услуги, предоставяни от крайбрежните зони, и в крайна сметка подкрепя икономическия растеж и заетостта в ЕС.
 
частта за българските проекти 242 Kb (pdf) свали