Новини

Искаме пълна преработка на ПУ за Атанасовско езеро

08.04.2015 г.

Спас Узунов от БФБ представи становището на фондацията и на екипа на проект „Солта на живота“, LIFE +. БФБ поздравява екипът за сериозната по обем работа, извършена в кратките срокове на изготвяне на Плана, за добронамереното отношение при събирането на наличната информация и резултати от проучвания и проекти, както и за срещите и обменените идеи в хода на работата.

ПУ на поддържания резерват е важен стратегически документ, касаещ както настоящата ситуация в езерото, така и бъдещото развитие, предстоящите проекти и програми. БФБ, освен че е организацията, която стои зад първия план за управление, вече повече от 20 години изпълнява различни дейности самостоятелно или в партньорство за поддържане, възстановяване, опазване и популяризиране на Атанасовското езеро. Това е и причината да разгледаме настоящото предложение много задълбочено и да дадем нашия принос за подобряването му, така че документът да служи в следващите години най-малкото по начина, по който бе използван досегашният план, но и да даде съвременната и адекватна база за опазване и устойчиво развитие на територията.

Считаме, че в предложения вариант текстът на плана е ненужно подробен в описателната част (75% от самия план), което затруднява работата с него. Съдържа множество противоречиви и емпирични данни, нямащи отношение към управлението на ЗТ и постигане на целите на управление, въведени с ПУ. Планът няма добра структура като стратегически документ.

Така представен Проектът за ПУ не дава отговор на основния въпрос за неговото изготвяне и изпълнение – какви конкретни мерки да бъдат разработени и приложени за постигане на главните управленски и оперативни цели и поддържане на благоприятния екологичен статус на биоразнообразието. Поради недостатъчен анализ не са формулирани достатъчно задълбочено нуждите от съответните приложими мерки, съотв. последните не са станали обект на планиране в част „Оперативни задачи и предписания“.  Предложените в тази част мерки са недостатъчни, липсва комплексност и обхват и дори изпълнени изцяло не биха довели до устойчивост в управлението и състоянието на езерото.

Не се предлагат съвременни консервационни, административни и комуникационни модели за рационално управление и използване на ресурсите на езерото, вкл. неговите висококачествени и с висока добавена стойност екосистемни услуги.

Не е решен въпросът с картирането на ПР и ЗМ и отразяване на актуалното им състояние като площ, собственост и т.н. Така не се елиминира проблема с различната информация в различните информационни масиви за езерото и се създава предпоставка за правни спорове.

Много отчетлив е дисбалансът между описателната и предписателната част. В много отношения втората не е свързана логично с първата и не се основава на данните представени в нея. Липсват изводи, анализ на причинно-следствени връзки, предложения за коригиране и смекчаване на ограничителите и отрицателно действащите фактори. Има съществени разминавания в констатираните проблеми и мерките, които са предвидени (или не са предвидени) за тяхното елиминиране. Същото се отнася и за ограничителите и възможностите.
Не са извършени приоритизация на заплахите и консервационното значение на отделните компоненти на биоразнообразието и по този начин е нарушена логическата рамка за планиране на дейностите и предписанията.

Не е представено решение на глобалния съвременен проблем на резервата – опасността от наводнения и свързаните с тях нарушения в екосистемата и компрометирането на всички консервационни и управленски дейности.

Създава се впечатление за липса на стратегически подход и комплексност за постигане на целите и като цяло предложеният документ е по-скоро констативен, отколкото стратегически. Безспорно предложеният план има своята научна стойност, но е подценена неговата функция на управленски документ.

Във връзка с това Българска фондация Биоразнообразие изказва становище, че предложеният за обществено обсъждане Актуализиран план за управление на поддържан резерват „Атанасовско езеро“ не отговаря на високото консервационно ниво на Атанасовско езеро и на неговият потенциал за превръщането му в модел за управление и рационално и устойчиво ползване на ресурсите. Препоръчваме основно преработване на ПУ с отразяване забележките по настоящето становище.

Надяваме се, че авторите ще вземат под внимание нашите констатации и ще ги оценят като споделен принос за постигане на общата цел – получаване като краен продукт на един качествен, съвременен, стратегически и приложим управленски документ, в който традициите, натрупаният опит, високата консервационна стойност и многообразните възможности ще дадат здравата основа за управление на Атанасовско езеро и постигане на поставените в него високи стратегически и оперативни цели.

БФБ представя 200 конкретни бележки, предложения, възражения и препоръки към авторите по отношение качеството на Актуализиран план за управление на поддържан резерват „Атанасовско езеро“ и предложения за тяхното отстраняване и коригиране.

В подобен дух бе становището на БДЗП, представено от д-р Петър Янков, който представи три основни групи пропуски на плана.

Юрий Корнилев представи становище от името на Константин Господинов, Владимир Младенов и от свое име за неточностите в плана и предложи да се организира ново обществено обсъждане, на което да се представи изцяло преработения ПУ.

Представител на РЗИ Бургас сподели липсата на адекватна информация за зоните за лечебна кал, които не са представени добре в ПУ.

Маринета Николова от Община Бургас също изказа разочарование от качествата на предложения ПУ като стратегически документ, неточности в представената информация и невключването на налична такава. Сериозен дебат предизвика частта за Планове и програми, която е недобре изготвена, а е основата за бъдещо финансиране на дейностите в резервата.

Авторите на ПУ се оплакаха от липсата на достатъчно време за подготовката на ПУ, но бяха репликирани, че това е било ясно още при самото кандидатстване. За съжаление по време на срещата пролича недоброто разбиране на философията на ПУ като важен документ, който става основа за управлението и развитието на територията в следващите 10 години.

Силно се надяваме, че в следващите седмици екипът ще намери достатъчно мотивация за да извърши цялостна преработка на ПУ и да предложи нов подобрен вариант, който в по-голяма степен да отговаря на съвременните изисквания за подобен тип документи.