Новини

10 км от канала вече са почистени, но има проблеми с насипи и заустия в него

30.06.2015 г.


Зад сложното и трудно за разбиране на пръв поглед заглавие се крият всъщност анализите и проучванията за състоянието на водите и водните обитатели на Атанасовско езеро, които най-бързо се повлияват от променените екологични условия, но техния мониторинг ни дава възможност да оценим какъв е ефектът от дейностите по проект „Солта на живота“ върху обитателите на крехката екосистема на лагуната.

Добрата новина е, че 10 км от 23 км обходен канал вече са почистени в резултат на работата по проекта. Подравнена е обходната дига с булдозер и е почистено коритото на канала. Ситуацията до декември беше много оптимистична, защото свършената работа даде резултат, но с намесата на допълнителни утежняващи фактори през февруари 2015 (изпускане на язовирите над езерото, огромното количество дъжд, което се изля от септември до януари и др.), ситуацията се промени и последствията за цялото езеро бяха много тежки. Разрушени са 20 000 м валове и 10 000 м диги вследствие на тежкото наводнение, но компенсации от страна на държавата засега няма. Възстановяването ще е за сметка на Черноморски солници АД, а за най-спешните ремонти ще се ползват и средства по проекта.

Вижда се, че мерките за намаляване риска от наводнения, които са предприети чрез проект „Солта на живота“, LIFE+  вече дават резултат, но докато не завършим по-голямата част от дейностите,  рисковете ще бъдат все така високи.

Необходимо е да се действа стратегически и комплексно – нещо, за което разчитахме на актуализирания План за управление (ПУ) на поддържания резерват Атанасовско езеро, но което не се видя в този вариант на ПУ, който бе представен за обществено обсъждане през април. Внесли сме над 200 корекции по Плана, много малка част от които са отразени от екипа, който го изготвя. Очакваме окончателното решение на МОСВ, към които сме отнесли предложенията си.

Във връзка с променящите се климатични и хидрологични условия в последните десетилетия ще бъде необходимо да се преосмисли и модернизира цялостното управление на водите. По този начин ще може да се оцени риска от наводнения и други бедствия, които могат да доведат до колапс в екосистемата и да се планират и реализират необходимите технически и административни мерки за намаляване на риска. Така резките колебания в условията в Атанасовско езеро, предизвикани от съвременните климатични промени ще бъдат минимизирани, както и ще бъде намален екологичният стрес за лагуната и нейните обитатели, предизвикан от тях. Резултатите от мониторинга и екологичните прогнози, изведени от тях начертават важни и иновативни мерки, които могат да бъдат приложени с цел запазване на благоприятния екологичен статус в Атанасовско езеро. Част от тях са повторното въвеждане на морска трева и рупия – видове висши растения, които в момента се срещат много ограничено в Атанасовско езеро и чието голямо обилие би подобрило екологичните условия във водите му и намаляване на влиянието на биогенните елементи. Друга интересна програма е проучване на ефектите на опресняване на част от водите в Северен солник, което също ще спомогне за подобряване на екологичните условия. Но като че ли най-важна и комплексна задача през следващите години е провеждане на цялостно проучване на водосбора на Атанасвско езеро и изработване и реализиране на съвременна и цялостна система за управление на водите, включваща преоразмеряване и реконструкция на всички хидротехнически съоръжения и солодобивната инфраструктура, за да са в състояние да отведат безопасно за езерото и хората големите обеми води, вследствие на повишение в последните години валежи и променените социално-икономически фактори.

БФБ представи пред Обществения съвет своя проект „Лагуна в окото на дрон“, финансиран от Дарителска програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство в България и предизвикателствата пред които е изправена при неговото реализиране.

Особено важна част от срещите на съвета са дискусиите, по време на които се поставят най-важните проблеми на езерото, обменя се информация между членовете и се търсят съвместни решение на проблемите. Така беше и този път, когато бяха обсъждани случаят с насипа на земна маса в района на Фестивала на пясъчните фигури, част от който попада и в почистения канал, намалява се проводимостта му и се повишава риска от наводнения. Отнова бе дискутиран въпросът с нерегламентираните зауствания, които тази година ще станат по-видими след почистването на канала.

Дияна Костовска, ръководител на проект "Солта на живота" представи моментното състояние на Атанасовско езеро и дейностите, които екипът е осъществил през последните 6 месеца - акцията на БДЗП за превенция от наземните хищници, становища за различните стратегически документи, свързани с езерото, събития за популяризиране на лагуната, изложбата Симбиотично и др.

Общественият съвет за Атанасовско езеро бе създаден през март 2013 г. в рамките на проект “Солта на живота”, LIFE+. Срещите на Съвета са добра платформа за разискване на важни за езерото теми и за разпространение на информация между всички заинтересовани страни, както и за генериране на идеи за езерото и неговите околности, така че то да остане истинска природна забележителност на Бургас.